Valtuustotoimet

Salon kaupunginvaltuusto 23.3.2015

Aloite Salon maahanmuuton kustannusten selvittämistyön aloittamiseksi

Maahanmuuttoviraston vuosikatsauksen mukaan Salossa asui vuonna 2012 2161 ulkomaalaista. Tämä oli tuolloin 3,9 % Salon asukasluvusta. Tämä on hieman maan keskiarvoa korkeampi luku, vaikka tilastoja vääristää Helsinki suhteessa pienempiin kaupunkeihin. Vieraskielisiä Salossa on noin 2500 viimeisimmän maahanmuutto-ohjelman mukaan.

Salossa on maahanmuuttajayksikkö, jolla on tällä hetkellä noin 170 asiakastaloutta. Asiakaskäyntejä on vuosittain reilu tuhat. Toimeentulotuen piirissä on noin 170 taloutta vuoden 2015 budjetin mukaan.

Valtio maksaa korvausta kunnille aiheutuneista maahanmuuton kustannuksista kolme vuotta, tai kiintiöpakolaisten kohdalla neljä vuotta. Edellisen sopimuksen mukaan (2011) Salon pakolaiskiintiö on 20-40 henkeä. Oleskeluluvan saaneet ovat asia erikseen. Heillä on ulkomaalaislain mukainen toimeentulovelvoite, mutta sitä ei sovelleta mitä tahansa suojelua saaneiden kohdalla.

Valtakunnallisesti maahanmuuttajien työllisyysaste on noin 50 %. Suomalaisten kohdalla se on noin 70 %. Työllisyysaste vaihtelee paljon kansalaisryhmien välillä. Huonoiten työllistyvät, somalit, afganistanilaiset ja irakilaiset (Tilastokeskus).

Turku on selvittänyt maahanmuuton kustannuksia vuonna 2011. Tällöin kävi ilmi, että Maahanmuuttajien ja vieraskielisten käyttämien palveluiden kustannukset olivat vuonna 2009 hieman alle 37 miljoonaa euroa. Valtaosa tästä meni koulutukseen ja sosiaali- ja terveysmenoihin. Vain kohdennettujen palveluiden kustannukset ovat Turussa 12,5 miljoonaa euroa (selvitys 2014). Tämän summan ulkopuolisen rahoituksen osuus on 7,9 miljoonaa euroa. Veronmaksajalle se on kuitenkin se ja sama, mistä raha tulee.

Edellä mainitun perusteella esitän,

että Salo aloittaa pikaisesti työn maahanmuuton kustannusten selvittämiseksi Salon alueella. Selvityksen tulee kattaa kaikki mahdolliset kulut, joista tieto on mahdollista saada, ei vain kohdennetut palvelut.

Selvityksen perusteella Salon on arvioitava tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Heikki Tamminen, ps.

kaupunginvaltuutettu

-----

Salon kaupunginvaltuusto 6.10.2014

Valtuustoaloite Salon kaupungin henkilöstön aloitekampanjan käynnistämiseksi

Aloite

Henkilöstön aloitekampanja on yksinkertainen tapa saada organisointiin ja työtapoihin liittyviä parannusideoita suoraan niiden palveluiden tuottajilta. Vastaavat aloitemahdollisuudet ovat olleet yksityisellä sektorilla käytössä pitkään, mutta niitä on kokeiltu julkisellakin puolella hyvin tuloksin

Esitämme, että Salon kaupunki käynnistää koko henkilöstöä koskevan aloitekampanjan. Henkilöstöä kannustettaisiin tehostavien, rahaa säästävien ja toimintaa laadullisesti parantavien aloitteiden tekemiseen palkkiolla. Palkkio voi olla esimerkiksi 10-20 prosenttia uusien työmenetelmien tuomasta säästöstä ja kertaluonteinen tasasumma.

Näin Salon henkilöstö saadaan mukaan kehittämään säästö- ja laatutoimia kaupungin hyväksi.

Salon seudun Perussuomalaiset ry

valtuustoryhmä

-----

Salon kaupunginvaltuusto 7.4.2014

Valtuustoaloite ennaltaehkäisevät lastensuojelutyön kehittämiseksi

Perustelut

Lastensuojelumenot ovat Salossa jatkuvassa kasvussa. Vuosittain rahaa uppoaa näihin menoihin pitkälti yli 10 miljoonaa euroa. Käytetty raha ei kuitenkaan näy lasten ja nuorten hyvinvoinnissa, vaan se kuluu usein pakon edessä tehtyjen toimenpiteiden hoitamiseen.

Palaute lastensuojeluhenkilöstöltä on selkeä. Resurssit eivät riitä kuin tulipalojen sammuttamiseen. Se on kallista, tehotonta ja ennen kaikkea lasten kannalta väärin. Huostaanotto pitää olla aina se viimeinen vaihtoehto, kun mikään muu ei auta. Nyt mitään muuta ei usein ole aikaa edes yrittää.

Imatralla asiaan havahduttiin jo ennen viime vuosikymmenen vaihdetta. Perhetyöntekijöitä palkattiin ”riskillä” 200 000 euron edestä ja perustettiin hyvinvointineuvola, jonka kautta palveluita saa. Tulokset puhuvat puolestaan. Vuodesta 2008 laitossijoitusten määrä on lähes puolittunut, yksi lastenkoti on pystytty sulkemaan tarpeettomana, ja laitossijoitusten vuotuiset kustannukset ovat laskeneet vuodesta 2008 miljoonalla eurolla per vuosi.

On otettava huomioon, että Imatra on asukasluvultaan puolet pienempi kuin Salo. Asukkaita on alle 30 000. Suhteutettuna Imatran malli voisi tuoda siis inhimillisesti ja taloudellisesti vielä suurempia säästöjä Salossa. Kyseessä on siis säästötoimi niin taloudellisesti kuin inhimillisesti.

Esitys

Esitämme, että Salo varaa 200 000 euroa lisärahaa lastensuojelun ennaltaehkäisevään työhön vuodelle 2014 ja jatkossa 300 000 euroa vuosittain. Rahalla otetaan viipymättä käyttöön ns. Imatran lastensuojelumalli.

-----

Salon kaupunginvaltuusto 24.2.2014

Valtuustoaloite Salon kaupungin omistamien myytävien kohteiden huutokauppaamisesta

Perustelut:

Salo käyttää vuosittain yli miljoona euroa tyhjien kiinteistöjen ylläpitoon. Useat kiinteistöt, varsinkin koulut, ovat olleet myynnissä jo vuosia. Kun jopa vuosia tyhjillään olleiden myytävien kiinteistöjen ylläpitokustannukset lasketaan, voidaan kysyä, onko järkevää pitää niitä myynnissä ylihintaan, kun toteutuneet ylläpitokustannukset voivat ylittää kiinteistön arvon. Näin kävi mm. Suomusjärvellä, jossa 36 000 euron hintaan myydyn urheilutalon ylläpitokustannuksiin oli käytetty myyntiaikana jo jopa 100 000 euroa.

Kun Salossa on säästötoimien tai muiden syiden vuoksi syntynyt tyhjiä kiinteistöjä, suuri osa lasketusta säästöstä valuu mainittuun jopa vuosia kestävään tyhjän kiinteistön ylläpitoon. Tämä, jos mikä, on lyhytnäköistä, ja se aiheuttaa ajan saatossa valtavat kulut. Salossa myymättömien kiinteistöjen ylläpitokustannuksilla olisi rakennettu jo uusi koulu.

Esitys:

Esitämme, että kaikki Salon kaupungin omistamat muuhun kuin asumiseen tarkoitetut kiinteistöt myydään pikaisella aikataululla huutokaupassa ilman hintavarausta. Näin tulee toimia myös jatkossa, jos vastaavia kiinteistöjä vapautuu myytäväksi. Omaisuuden huutokauppaamisesta voi päättää kaupunginhallitus.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

 -----

Salon kaupunginvaltuusto 12.12.2013

Ponsiesitys

Perustelut:

Salon kaupunki hakee vuodelle 2014 yli 7 000 000 euron henkilöstösäästöjä. Osa säästöistä syntyy irtisanomalla. Loput on suunniteltu hoidettavan jopa lomautusten kautta. Jos säästökeinona käytetään lomautuksia, tämä tarkoittaisi suurelle osalle kaupungin työntekijöistä jopa kuuden viikon pakkolomaa.

Em. tilanne olisi kestämätön. Jo tänä vuonna kolmen viikon lomautukset ovat olleen sekä työntekijöiden, että palvelunkäyttäjien osalta kipurajoilla, vaikka välttämättömiä. Tuon kauden tuplaaminen olisi jo liikaa. Se rapauttaisi palvelut ja tuskin olisi edes täytäntöön pantavissa käytännön syistä, kun vuosilomatkin on pidettävä.

Perussuomalaiset toivovat, ettei tälle linjalle enää jouduta yt-neuvotteluiden jälkeen ja esitämmekin vaihtoehtona henkilökohtaista palkanalennussopimuksen tekemistä työnantajan eli Salon kaupungin kanssa.

Palkanalennuksien tulisi olla progressiivisia suhteessa työntekijän bruttotuloihin. Kuitenkin keskimääräiseksi palkanalennusprosentiksi tulisi tulla neljä prosenttia. Teoriassa, jos koko henkilöstö tällaisen sopimuksen tekisi, säästö olisi yli 6 000 000 euroa.

Palkanalennuksen hyviä puolia ovat ne, ettei se rapauta palveluita, eikä se tuo valtavaa palkkalovea kesken vuotta. Tällainen palkkalovi aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia mm. toimeentulotuen jakoon sekä on omiaan lisäämään työntekijöiden ylivelkaantumisriskiä. Palkka-ale ei aiheuta näitä ilmiöitä. Lisäksi palkka-ale on tasapuolinen ja demokraattisin vaihtoehto työntekijöiden kannalta.

Jotta sopimus ei olisi epäreilu, on työntekijälle taattava, ettei häntä irtisanota tai lomauteta palkanalennuskauden aikana. Lisäksi palkkataso palaisi entisen sopimuksen mukaiseksi alennuskauden päätyttyä.

Menettelyn laillisuus on tarkastettu kahta asianajajatoimistoa myöten. Yksittäinen työntekijä sekä työnantaja ovat oikeutettuja tekemään ko. sopimuksen, kunhan sopimusten mukainen palkan vähimmäismäärä ei alitu. Salossa selvitystemme mukaan kuitenkin vähimmäispalkkataso ylittyy tällä hetkellä 5-10 prosenttia.

Esitämme seuraavan ponnen lisättäväksi tuloslaskelmaan:

Salon kaupunki vetoaa työntekijöihinsä ja esittää heille, että he tekisivät itsenäisesti palkanalennussopimuksen Salon kaupungin kanssa vähintään vuodelle 2014 liiallisten lomautusten välttämiseksi.

Sopimus takaisi työntekijälle, joka sopimuksen tekee, sen, ettei häntä lomauteta tai irtisanota alennuskauden aikana. Palkanalennusprosentti olisi progressiivisesti verrannollinen työntekijän bruttopalkkaan ja keskimäärin neljä prosenttia. Vähimmäispalkan on kuitenkin oltava KVTES:in mukainen. Palkka palautuisi entisen sopimuksen tasolle alennuskauden jälkeen.

Salon kaupunki tarjoaa sopimusta työntekijöilleen tammikuun 2014 aikana.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä 

-----

Salon kaupunginvaltuusto 18.11.2013

KYSELYTUNNIN KYSYMYS

Kaupunginjohtajalle:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt strategian, joka lopettaa muun muassa Salon aluesairaalasta synnytykset, lastenosaston ja kaiken päiväkirurgiaa vaativamman hoidon. Strategia on sairaanhoitopiirin valtuuston käsittelyssä 26.11.2013.

Salon valtuustoryhmät vastustavat palveluiden keskittämistä TYKSiin yksimielisesti.

Sairaanhoitopiirin strategiaa perustellaan uuden päivystysasetuksen voimaantulolla, jossa päivystysvaatimukset tiukkenevat. Uusi päivystysasetus voidaankin todeta keskittämisasetukseksi, joka ei koske vain Varsinais-Suomea. Keskittämishaluja perustellaan potilasturvallisuudella, mutta paraneeko potilasturvallisuus, jos välimatkat pitenevät lähipalveluiden katoamisen myötä? On mahdotonta näyttää toteen, että esimerkiksi Salo ei olisi turvallinen paikka synnyttää. Tällaisia tilastoja on penätty sairaanhoitopiirin hallituksessa turhaan.

Myös tulevaa niin sanottua sote-uudistusta pidetään syynä keskittämisstrategialle. Perustelu ei ole pätevä. Koko uudistus on vielä täysin auki ja viimeinen ehdotus todettiin hankalaksi jopa perustuslain kannalta. Lopputulos voi olla jopa sellainen, että Salon aluesairaalan palveluiden siirto kaupungin omaksi toiminnaksi tulee kyseeseen.

Sairaanhoitopiirin strategiassa ei ole kyse vain synnytyksistä. Kaikki, paitsi päiväkirurgia, on lähdössä. Toimien taloudellisia tai toiminnallisia vaikutustenarviointeja ei ole tehty, mutta on selvää, että Salon palvelutaso, houkuttelevuus ja työllisyys heikkenevät merkittävästi. Keskittäminen tuntuu kohtuuttomalta tilanteessa, jossa SAS on alittanut talousarvionsa ja TYKS ylittää sen yli kymmenellä miljoonalla eurolla.

 

Yllä olevan perusteella kysyn seuraavaa:

 Mihin toimiin Salon kaupunki on aikoo ryhtyä mikäli sairaanhoitopiiri suunnitelmiensa mukaisesti ajaa merkittävän osan SAS:n palveluista alas?

 Aikooko Salon kaupunki kartoittaa mahdollisuuksia siirtää SAS omaksi toiminnaksi tai neuvotella HUS:n kanssa piirin vaihdosta, jos palvelut ovat muuten uhattuina?

 Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta

Heikki Tamminen

-----

Salon kaupunginvaltuusto                                                  Salo 7.10.2013

Valtuustoaloite luottamuspalkkioiden alentamiseksi

Salon vuoden 2013 talousarvion mukaan luottamushenkilöpalkkioihin kuluu 367 003 euroa. Tähän eivät sisälly matkakorvaukset, eivätkä niin sanotut sotemaksut. Lisäksi työntekijät ja viranhaltijat saavat työajan ulkopuolisista kokouksista palkkioita 68 460 euroa.

Salon valtuusto päätti toukokuussa 2013 uudesta luottamushenkilöiden kokouspalkkiosäännöstä. Työntekijöiden ja viranhaltijoiden kokouspalkkioista määrää vanhempi sopimus kuntaliitoksen ajoilta.

Kokouspalkkiot eivät ole Salon kokoon nähden suuria, mutta päättäjien on aika näyttää periaatteellista esimerkkiä kaupunkilaisille ja tinkiä kokouspalkkioistaan. Lisäksi esimerkillinen toiminta tuo Salolle pienehkön, mutta tarpeellisen summan rahaa. Summalla pystytään palkkaamaan esimerkiksi yksi sosiaalityöntekijä lastensuojeluun vuodeksi.

Esitys:

Esitän, että Salon kaupunki alentaa kaikkia luottamushenkilöpalkkioitaan 15 prosenttia, ja säästää näin 55 000 euroa vuodessa.

Lisäksi ehdotan, että henkilökunnan ja viranhaltioiden palkkioita korjataan kymmenen  prosenttia alaspäin ja säästää näin 6 800 euroa.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Heikki Tamminen

Salon kaupunginvaltuusto                                                           Salo 15.4.2013

---

Salon seudun Perussuomalaisten valtuustoryhmä                                             17.6.2013

Valtuustoaloite koskien Laurin koulun lakkautusta ja oppilaiden hajasijoitusta

Me allekirjoittaneet Salon kaupunginvaltuutetut vaadimme, että valtuuston 20.5.2013 kokouksessaan tekemä päätös Laurin koulun lakkautuksesta (§ 91) tuodaan valtuuston uudelleenkäsittelyyn, koska päätöksen kannalta niinkin olennaisia asiakirjoja kuin sisäilmatutkimustuloksia ei oltu tuotu valtuutettujen tietoon ennen päätöksentekoa. Uusien tietojen perusteella asiasta on toivottavaa ja mahdollista tehdä uusi päätös.

Perustelut


Työterveyslaitos on antanut lausuntonsa Marian koulun pinnallisesta, pintoja rikkomattomasta sisäilmatutkimuksesta 3.5.2013. Samassa tutkimuksessa kohteena olivat pari yksittäistä luokkaa Armfeltin koulusta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kuudessa luokassa on pelkästään pintamittauksella havaittavissa poikkeamia. Lopuksi todetaan seuraavaa:

”Marian koulussa on ollut toistuvia kosteusvaurioita ja henkilökunnalla on esiintynyt vuosien ajan oireita, joiden on epäilty liittyvän sisäilman laatuun. Lattia-, ulkoseinä- ja kattorakenteiden ja näiden eristetilojen kuntoa ei ole tutkittu riittävästi. Sisäpinnoilla näkyvät valumajäljet viittaavat siihen, että kaikkia kosteusvaurioituneita materiaaleja ei ole vaihdettu uusiin korjausten yhteydessä. Rakennuksen lattiassa on monin paikoin poikkeavaa kosteutta.

Nyt tehdyssä, pintoja rikkomattomassa selvityksessä sisäilman mikrobipitoisuudet olivat pieniä ja lajisto pääosin tavanomaista. Useassa näytteessä esiintyi kuitenkin pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja, yksittäisissä luokissa myös vertailuarvot ylittäviä määriä. ATK-luokan H127 aktinobakteeripitoisuus oli poikkeava. Sisäilman mikrobipitoisuudet eivät kuitenkaan yksin selitä oireita ja oireilun laajuutta. Ilmanäytteiden perusteella ei voida sulkea pois mikrobiongelmaa.

Rakennuksen ilmanvaihto ei ole nykyisten määräysten ja suositusten mukainen, vaikka täyttää rakennusajankohdan vaatimukset silloisilla oppilasmäärillä.”

Lisäksi Marian kouluun suositellaan asbestipurkua.

Myös Moision kouluun on tehty Ositum Oy:n toimesta VOC ja VOCC sisäilmatutkimus. Tutkimuksen loppuvertailu on päivätty 18.4.2013. Moision koulusta tehty raportti on vaikeaselkoisempi eikä sisällä toimenpideohjelmaa, mutta tulokset ovat maallikon ymmärrettävissä. Tehdyssä tutkimuksessa tehtiin kosteusvaurioihin viittaavia löydöksiä ja muita poikkeamia.

Lopputulema

Ko. tutkimuksia ei ole tuotu tiedoksi luottamusmiesten tiedoksi ennen päätöksen tekoa 20.5.2013 valtuustossa, vaikka ne ovat olleet kaupungin virkamiesten tiedossa. Katsomme, että valtuuston päätös (20.5.2013)  Laurin koulun lakkauttamisesta tulee käsitellä uudelleen Salon kaupunginvaltuuston kokouksessa siten, että em. aineisto on jaettu valtuutetuille hyvissä ajoin tätä ennen.

---

VALTUUSTOALOITE

Esitys lastensuojelun suunnitteluryhmän perustamiseksi

Salon kaupungin lastensuojelumenot ovat jälleen kasvaneet. Vuonna 2012 kulut olivat 12,2 miljoonaa euroa. Salossa on tällä hetkellä noin sata huostaan otettua lasta. Kiireellisten sijoitusten määrä on kasvussa kuten myös lastensuojeluilmoitusten määrä.

Alueen synkkiin tilastoihin on selvästi vaikuttanut työttömyys. Asiaan ei ole luvassa aivan lähiaikoina helpotusta. Tämä on johtanut siihen, että Salon lastensuojelun työntekijät ovat ylikuormitettuja eikä esimerkiksi ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään työhön pystytä panostamaan tarpeeksi.

Viimeisimmässä Salon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa tätä ennaltaehkäisevää työtä korostetaan. Tällä hetkellä siihen ei kuitenkaan riitä tarvittavia resursseja vaan työntekijöiden aika kuluu tulipaloja sammuttaessa.

Salo käyttää erittäin paljon ostopalveluita lastensuojelun puolella. Ostot tehdään pakon edessä ja kokonaisuutta on vaikea tarkastella kiireen keskellä.  Kuntaliiton 2012 kuntapäättäjille teetetyssä kyselyssä eniten huolta aiheutti nimenomaan laaja ostopalveluiden käyttö lastensuojelun piirissä

Monien alan toimijoiden mukaan, niin Salossa kuin muuallakin, taloudellisia säästöjä ja ennen kaikkea parempia tuloksia saadaan aikaan rajoittamalla ostopalveluita ja tuottamalla niitä itse. Kun ostopalveluista säästetään, on varaa myös palkata henkilöstöä.

Edellä mainittu periaate on todettu myös Salon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa.

Suunnitelmassa todetaan: ” Taloudellisten säästöpaineiden johdosta entistä enemmän työtä tulisi tehdä omana työnä eikä käyttää ostopalveluita. Kolmanneksi tavoitteeksi on nimetty se, että vähintään puolet perheissä tapahtuvasta arviointityöstä tuotetaan omana palveluna. Sosiaaliohjaajien kouluttaminen arviointityöhön on keskeinen toimenpide tavoitteen saavuttamiseksi.”

Näitä periaatteita ei ole noudatettu.

Salossa on hyvää kokemusta omista palveluista. Kesällä 2012 avattu perhetukikeskus Paavola on saanut hyvää palautetta ja ennen kaikkea hyviä tuloksia. Kun palvelut ovat niin sanotusti omissa käsissä, pystytään kustannuksiin ja tuloksiin vaikuttamaan helpommin.

Esitys:

Esitämme, että Salo perustaa sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsenistä ja virkamiehistä kerättävän työryhmän, joka antaa raportin Salon lastensuojelun kehittämismahdollisuuksista ja –tavoista syksyyn 2013 mennessä. Työryhmän tulisi kuulla ainakin Salon lastensuojelun johtoa raportin valmistelussa. Maksullisia konsultteja tai vastaavia ei tule käyttää tässä taloudellisessa tilanteessa. Kaiken tarvittavan tiedon saa itse.

Raportin pohjalta Salon kaupungin on ryhdyttävä pikaisiin toimiin lastensuojelun tilan parantamiseksi.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Heikki Tamminen

---

Aloite, Salon kaupunginvaltuusto 4.2.2013

Esitys progressiivisen palkka-alennuksen käyttöön ottamiseksi kaupungin työntekijöille Salon työntekijöiden lomautusten välttämiseksi opetustoimen, varhaiskasvatuksen ja vanhustenhoidon piirissä.

sss_5_3_2013.jpg

Perustelut:

Salossa vuonna 2012 liian tiheässä aikataulussa tehdyt opetustoimen lomautukset aiheuttivat merkittävää haittaa lapsille, nuorille, heidän vanhemmilleen ja tietysti työntekijöille itselleen. Tämä käy ilmi Lomautusten vaikutuksia tutkineesta raportista.

Varhaiskasvatuksessa vaikutukset ovat yhtä räikeät. Vanhemmat joutuvat kyyditsemään kohtuuttomia matkoja lapsiaan paikkoihin, joissa lapsille kaikki on uutta ja vierasta. Varhaiskasvatuksessa on tärkeää, että lapsi kokee hoitopaikkansa tutuksi ja turvalliseksi paikaksi. Hoitajan ja lapsen välille syntyy luottamuksen suhde.

Salon alkavissa yhteistoimintaneuvotteluissa on mahdollista säästyä sekä varhaiskasvatuksen, opetustoimen, että vanhustenhoidon lomautuksilta.  Tämä ratkaisu olisi progressiivinen palkkojen leikkaus kaupungin työtekijöille. Palkkaleikkauksen tulisi olla keskimäärin kolme prosenttia, kuitenkin niin, että bruttona alle 2000 euroa kuukaudessa ansaitsevilla leikkaus olisi vain yksi prosentti.

Lomautusten aiheuttamat puolen kuukauden palkkalovet jakautuisivat tasaisesti ja palvelutaso ei heikentyisi. Tämä olisi sekä tuottajan että käyttäjän edun mukaista.

Esitys:

Esitän, että Salon kaupunki ryhtyy toimiin kaikkia kaupungintyöntekijöitä koskevan väliaikaisen progressiivisen palkka-alennustaulukon luomiseksi ja sen käyttöön ottamiseksi, ja jättää varhaiskasvatuksen, opetustoimen sekä vanhustenhoidon mahdollisten lomautusten ulkopuolelle.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Heikki Tamminen